Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. podlaskiego » OŚWIADCZENIE
Dzisiaj jest sobota, 02 Grudnia 2023 roku.
Zarząd Wojewódzki
www.zwnszzpbialystok.pl

OŚWIADCZENIE

Data publikacji: 5 grudnia 2016      Kategoria: ZW NSZZ Policjantów woj. podlaskiego

OŚWIADCZENIE

 

Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa podlaskiego dotyczące rządowego projektu ustawy z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie zmiany ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

 

                Należy podkreślić, że procedowany obecnie przez Sejm RP projekt narusza jednoznacznie zasadę praw nabytych oraz zasadę sprawiedliwości społecznej. Zaproponowana przez Rząd odpowiedzialność zbiorowa w stosunku do policjantów, którzy służyli i nadal służą z oddaniem dla Państwa Polskiego i jego obywateli jest rażącym naruszeniem zasad demokratycznego państwa prawnego.

 

 

                Zgodnie bowiem z uzasadnieniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2010 toku, sygn. akt K6/09 – OTK ZU nr 2a/2010, poz. 15 TK wskazał, że „każdy funkcjonariusz bezpieczeństwa Polski Ludowej, który został zatrudniony w nowo tworzonych służbach policji bezpieczeństwa, ma w pełni gwarantowane, równe prawa do korzystania z uprzywilejowanych zasad zaopatrzenia emerytalnego” oraz że „służba w organach suwerennej Polski po roku 1990 jest traktowana jednakowo, bez względu na to, czy dany funkcjonariusz uprzednio pełnił służbę w organach bezpieczeństwa Polski Ludowej, czy też nie”.

 

                Na uwagę zasługuje również naganny sposób przygotowania projektu. Procedowana nowela z niezrozumiałych powodów nie była poddana konsultacjom społecznym, co narusza obowiązujące przepisy prawa, które jednoznacznie wskazują, że wszystkie projekty rządowe podlegają konsultacjom społecznym. Trzymanie w tajemnicy tego projektu i wprowadzenie w błąd środowiska policyjnego poprzez przedstawienie do konsultacji zupełnie innego projektu ustawy w lipcu 2016 roku, który potem „zaginął”, zasługuje na dezaprobatę oraz wyciągnięcie konsekwencji wobec osób winnych przedstawionych zaniedbań i manipulacji.

 

                Procedowany projekt dotyczy wyłącznie określonych grup społecznych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Polaków tj. funkcjonariuszy oraz członków ich rodzin, z pominięciem innych grup społecznych, którym można przypisać „niechlubne zasługi dla Polski Ludowej”. Dlatego protestujemy przeciwko stosowaniu podwójnych standardów, z jednej strony odpowiedzialności zbiorowej policjantów, a z drugiej strony legitymowania urzędników, sędziów i prokuratorów, którzy odpowiedzialni są za decyzje, postanowienia i wyroki w imieniu państwa totalitarnego, m.in. w okresie stanu wojennego.

 

                Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów województwa podlaskiego reprezentujący policjantów naszego garnizonu nie godzi się na krzywdzące traktowanie naszych kolegów oraz członków ich rodzin i deklaruje wsparcie dla działań protestacyjnych Zarządu Głównego NSZZ Policjantów oraz innych związków zawodowych.

 

                W związku z powyższym apelujemy do Marszałka Sejmu i Senatu RP oraz wszystkich polskich parlamentarzystów o odrzucenie tego niesprawiedliwego i krzywdzącego Polskich Policjantów oraz członków ich rodzin projektu ustawy. Jednocześnie apelujemy też do Pana Prezydenta RP o nielegalizowanie tej niemoralnej ustawy.

 

Zarząd Wojewódzki
NSZZ Policjantów woj. podlaskiego

Oświadczenie.docx

 


Napisz komentarz

joomla_logo_black NSZZ Policjantów - Zarząd Wojewódzki w Białymstoku ul. Sienkiewicza 65
15-003 Białystok (pok. 104 i 105)

tel. służb. 47 711-24-67, fax 47 711-34-67
Wordpress
Login